Архив избори:
10.07.2021

Съобщение

Уважаеми Гласоподаватели,

при гласуване със СУЕМГ, когато машината следва да изпечата разписка с резултата от гласуването, МОЛИМ ВИ НЕ ИЗДЪРПВАЙТЕ ТАЗИ РАЗПИСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО, ПРЕДИ СЪЩАТАТА ДА БЪДЕ ИЗПЕЧАТАНА ОКОНЧАТЕЛНО!

РИК ПЛЕВЕН

02.07.2021

Разяснителна кампания - видео клипове

Гласуване на хора с увреждания

 

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация

 

Гласуване с машина

 

Видео материал за гласуване с машина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2021

График за обучението на СИК по Общини

 

ОБЩИНА

ДАТА

Белене

06.07 – 13:00 ч.

Гулянци

07.07  - 10:00 ч.

Долна Митрополия

08.07 – 10:00 ч.

Долни Дъбник

06.07 – 13:00 ч.

Искър

05.07 – 16:00ч.

Кнежа

06.07 – 16:00 ч.

Левски

07.07 – 16:00 ч.

Никопол

06.07 – 10:00 ч.

Пордим

07.07 – 13:00 ч.и 14:00 ч.

Червен бряг

06.07 – 09:00 ч.

Плевен

Зала „ПЛЕВЕН”

Областна администрация

07.07

16:00 ч. – „Дружба” – от №1 до №33

                   села - от №200 до 210

17:30 ч. – „Сторгозия” – от №34 до №64

                   села - от №211 до №222

08.07

16:00ч. – „Юнско въстание” – от №65 до №82                      

                села - от №223 до №234

                СИК Затвора, ПСИК №129 и 130

                СИК – Дом за стари хора – с.Бохот

17:30 – „Мизия”- от №83 до №127 вкл.

 

01.07.2021

Съобщение

РИК 15 - ПЛЕВЕН обявява секциите на територията на Петнадесети изборен район - Плевенски за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж, както следва: ТУК

26.06.2021

Съобщение

На основание т.7 изр. второ на Решение №50-НС от 20.05.2021 г. на ЦИК, РИК Плевен публикува предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. 

09.06.2021

Съобщение

РИК Плевен уведомява политическите партии и коалиции, участващи в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители на партии или коалиции:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена и единен граждански номер на лицата. Не се допуска изпращането на този файл до ел. поща на РИК-Плевен или прилагането му по друг начин. Преписки без приложен електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
  1. ФАЙЛ ЗАСТЪПНИЦИ
  2. ФАЙЛ ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията или коалицията за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да представи в РИК-Плевен следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 39 от изборните книжа.

2-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител ).

2-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 41 от изборните книжа.

 1. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция , че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Плевен следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 40 от изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител).

3-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 41 от изборните книжа.

! Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. са описани в Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК.

 1. Всяка партия или коалиция може да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията или от изрично упълномощено от него лице и се предава до 10 юли 2021г. в РИК-Плевен за публикуване на нейната интернет страницата. Не се допуска изпращането на този файл до ел. поща на РИК-Плевен или прилагането му по друг начин. Преписки без приложен електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.

! Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. са описани в Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК.

 1. В изборното помещение може да присътва не повече от един упълномощен представител или застъпник на една партия или коалиция.
05.06.2021

Често задавани въпроси

 1. Кой има право да избира народни представители?

Право да избират народни представители и да гласуват в изборите имат лицата, които:

 • имат българско гражданство;
 • навършили са 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 

 1. Машинно или с хартиена бюлетина се гласува в страната? Имам ли право на избор?

Изборният кодекс предвижда, че в избирателната секция се гласува със специализирано устройство за машинно гласуване. Бюлетината за машинно гласуване се визуализира на устройството и е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина.

Изключенията от правилото, че в страната се гласува само със специализирано устройство за машинно гласуване, са изрично изброени в Изборния кодекс:

 • в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели;
 • при гласуване с подвижна избирателна кутия;
 • в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в избирателните секции в местата за лишаване от свобода и за задържане;
 • в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме;

Когато в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини.

Гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

 

 1. Може ли в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. да се гласува по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещава избирателна секция?

В Изборния кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване на предстоящите избори на 11 юли 2021 г. чрез посочените способи. Гласуването се провежда само в избирателна секция.

 

 1. Към кого да се обърнат желаещите да участват като членове на секционна избирателна комисия в страната в изборите на 11 юли 2021 г.?

Гражданите, които желаят да участват в изборите като членове на СИК, трябва да представят кандидатурата си пред партия или коалиция, която е била парламентарно представена в 45-ото Народно събрание.

 

 1. Имат ли право да гласуват в изборите за народни представители лица със статут на постоянно пребиваващи в Република България, които не са български граждани?

Лицата със статут на постоянно пребиваващи в Република България, които не са български граждани, нямат право да гласуват при произвеждане на избори за народни представители.

 

 1. Има ли право да гласува и да бъде член на СИК лице, което е в процедура на смяна на лични документи?

Можете да бъдете член на СИК, ако сте в процедура на смяна на лични документи и отговаряте на предвидените в чл. 96 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс допълнителни условия за това.

Ако в изборния ден не притежавате документ за самоличност поради процедура за издаване на нов документ, може да гласувате с удостоверение, издадено от органите на МВР.

 

 1. Може ли ученици, студенти и докторанти, навършили 18 години, да гласуват в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят:

 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
 • декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа), която се предоставя от СИК.

 

 1. Може ли да се гласува с пълномощно?

Изборният кодекс не допуска гласуване по пълномощие. Гласуването се извършва лично от избирателя в избирателната секция.

 

 1. Може ли избирател с постоянен и настоящ в едно населено място да бъде член на секционна избирателна комисия в друго населено място и как могат да гласуват членовете на СИК?

 

Няма пречка избирател с постоянен и настоящ в едно населено място да бъде назначен за член на секционна избирателна комисия в друго населено място, ако има избирателни права. Членовете на СИК имат право да гласуват в секцията, в която са назначени за членове, след вписване в допълнителната страница на избирателния списък и представяне пред СИК на декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 17-НС от изборните книжа).

 

 1. Какво трябва да се направи при промяна на постоянния адрес преди изборите, за да може да се упражни правото на глас?

В случай че промените постоянния си адрес и установите, че не фигурирате в избирателния списък по новия адрес, следва да подадете заявление за вписване в избирателния списък (Приложение № 9-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по новия постоянен адрес. По искането кметът се произнася незабавно.

 

 1. На кой адрес се упражнява правото на глас. Може ли да се гласува в населено място в страната, в което избирателят няма регистриран постоянен или настоящ адрес?

Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес и да се впише в избирателния списък по настоящ адрес.

Изключение от това правило е предвидено за:

 • лицата, които имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място (чл. 34 ИК);
 • лицата, заети в произвеждане на избори (чл. 233 ИК);
 • избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването (чл. 235 ИК);
 • ученици, студенти и докторанти (чл. 241 ИК).

Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация въз основа на заявление за регистриране на настоящ адрес и може да съвпада с постоянния адрес или да е различен от него. Условията и редът за регистрация на настоящ адрес са определени в Закона за гражданската регистрация.

 

 1. Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?

Когато постоянният и настоящият адрес на избирателя са в различни населени места, той може да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 26 юни 2021 г. включително.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него той вписва данните си и посочва телефонен номер, като не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Не се изисква електронното заявление да е подписано чрез квалифициран електронен подпис.

Гласувалите по настоящ адрес на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и желаещи отново да гласуват по настоящ адрес на 11.07.2021 г. следва да подадат ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.

 

 1. В страната може ли да се гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл?

Когато срокът на валидност на личната карта е изтекъл след 13 март 2020 г., гласуването се извършва, като не се изисква представяне пред СИК на удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 2 ИК.

Когато личната карта е изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с удостоверение за издаване на лични документи.

Удостоверението се издава от органите на МВР, включително и в изборния ден, след подаване на заявление за издаване на нова лична карта. Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено преди изборния ден, удостоверението за гласуване може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверението осигурява възможност за упражняване правото на глас, издава се само за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден.

 

 1. Какво трябва да направя, ако не фигурирам в избирателните списъци или в тях е допусната грешка?

Проверете дали сте вписани в избирателния списък за изборите. Списъците са обявени на места близо до избирателната секция, на интернет страниците на общината и на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Ако не фигурирате в избирателния списък, подайте заявление (Приложение № 9-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството до 9 юли 2021 г.

При допуснати непълноти и грешки във вашите данни следва да подадете заявление (Приложение № 8-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството не по-късно от 7 дни преди изборите (до 3 юли 2021 г. включително).

 

 1. Кога и къде ще бъдат публикувани официалните кандидатски листи на парламентарните избори на 11 юли 2021 г.?

Регистърът на кандидатите за всеки изборен район се публикува на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия www.cik.bg и на страницата на съответната районна избирателна комисия след изтичане на срока за регистрация на кандидатските листи в РИК – 08.06.2021 г.

 

 1. Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания?

Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до машината/кабината за гласуване, след което придружителят се отстранява, докато избирателят гласува.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК. Секционната избирателна комисия се произнася с решение, което е окончателно.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Не може да бъде придружител кандидат за народен представител, член на СИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, анкетьор.

 

 1. Могат ли членовете на секционните избирателни комисии, охраната и други ангажирани лица да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите в изборния ден?

Лицата, заети в произвеждане на изборите като членове на секционна избирателна комисия, охрана на съответната секция или поддръжка на специализираните устройства за машинно гласуване, може да гласуват в съответната секция, ако отговарят на условията да избират и след като попълнят декларация по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа).

 

 1. Какво трябва да направи избирател, включен в списък за гласуване извън страната, който се е завърнал в Република България преди изборния ден и желае да гласува в страната?

Избирателите, подали заявление за гласуване извън страната, което е потвърдено, и са вписани в списък за гласуване извън страната, се заличават от избирателния списък по постоянния им адрес в Република България след 22.06.2021 г. и се вписват в списък на заличените лица. Списъкът се публикува на интернет страницата на общината по постоянния адрес на лицето не по-късно от 30.06.2021 г.

За да упражнят избирателното си право по постоянен адрес, тези избиратели подават заявление-декларация по образец (Приложение № 11-НС от изборните книжа) за изключване от списъка на заличените лица. Заявлението-декларация се подава писмено до общинската администрация по постоянен адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината до предаване на избирателните списъци на СИК. По заявлението кметът се произнася незабавно и заличава лицето от списъка на заличените лица.

Избирателите, които не са подали заявление-декларация за изключване от списъка на заличените лица и включване в избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, и в изборния ден – 11 юли 2021 г., се намират в страната, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес. Ако при гласуването се установи, че те са вписани в списъка на заличените лица, СИК ги заличава от списъка и след представяне на декларация по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа), предоставена на място, ги допуска да гласуват.

 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

 1. Къде ще има избирателни секции за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.?

Избирателни секции извън страната се образуват:

 • където има дипломатическо или консулско представителство на Република България;
 • в местата, за които са подадени не по-малко от 40 заявления от избиратели за гласуване в определено място – Приложение № 21-НС от изборните книжа;
 • в местата, в които на произведените през последните 5 години избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели;
 • по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40.

Условията и редът за образуване на избирателни секции извън страната при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. са определени с Решение № 14-НС от 14.05.2021 г. на ЦИК.

С Решение № 34-НС от 18.05.2021 г., допълнено с Решение № 115-НС от 24.05.2021 г., ЦИК е обявила държавите, местата и прогнозния брой на секциите във всяко място, които ще се образуват, където на произведените през последните пет години избори са гласували не по-малко от 100 избиратели, както и в дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България.

Ръководителите на ДКП ще образуват извън посочените секции допълнителни такива въз основа на подадени не по-малко от 40 заявления за гласуване в определено място, както и на основание чл. 14, т. 4 от Изборния кодекс по тяхна преценка.

Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП не по-късно от 18 дни преди изборния ден (22 юни 2021 г.), като в заповедта се посочва местоположението на избирателните секции по места. 

Информация за образуване на избирателните секции извън страната, както и всяка друга информация във връзка с изборите, се публикуват незабавно на интернет страницата на ЦИК – www.cik.bg, на интернет страницата на МвНР  и на съответното ДКП.

 

 1. Как може да се образува избирателна секция за гласуване извън страната в място, в което не е имало избирателна секция?

При произвеждане на избори за народни представители няма ограничение за броя на образуваните избирателните секции в една държава.

Образуват се секции в места извън страната при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление за гласуване. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 22.06.2021 г. изготвят и подписват списъци на лицата за гласуване извън страната и със заповед образуват избирателните секции.

Местата за гласуване извън страната и списъците за гласуване се публикуват не по-късно от 18 дни преди изборния ден (22.06.2021 г.) на интернет страниците на Министерството на външните работи и на съответните дипломатически и консулски представителства.

 

 1. Как и къде се подава заявление за вписване в списък за гласуване извън страната?

Българските граждани, които имат право да избират и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление за вписване в списък за гласуване извън страната по един от следните начини:

 • чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено лично пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава;
 • чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска фирма до дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но в едно заявление може да бъде вписано само едно лице;
 • чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, като проверката на вписаните данни се извършва автоматизирано едновременно с подаването.

Заявленията се подават не по-късно от 24.00 часа българско време на 15.06.2021 г.

Лицата, подали заявление и включени в списък за гласуване извън страната, се заличават служебно от избирателния списък за тези избори по постоянния им адрес в Република България, без да е необходимо те да предприемат действия за това.

Допълнителна информация за електронното заявление и за гласуването извън страната (места и изборни секции за гласуване извън страната) е публикувана на интернет страницата на Централната избирателна комисия – https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/izvan-stranata/submit

 

 1. Може ли да се анулира прието електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната?

Приетото електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. не може да бъде анулирано, както и не може да се подаде ново електронно заявление.

 

 1. Може ли да се провери дали е потвърдено или не електронното заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната?

На интернет страницата на Централната избирателна комисия в раздел „Избори за Народно събрание 11 юли 2021 г.“, рубрика „Гласуване извън страната“, е публикуван списък на потвърдените и непотвърдените заявления за гласуване извън страната, като е посочена причината за непотвърждаването. До изтичане на срока за подаване на заявленията списъкът се актуализира.

Непотвърждаването на заявлението за гласуване извън страната не лишава избирателя от възможността да гласува в избрана от него избирателна секция извън страната.

 

 1. Може ли да се гласува извън страната, ако не е подадено заявление за гласуване извън страната?

Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната в срок до 15.06.2021 г. (включително) и желаят да гласуват, в деня на изборите може да гласуват в секция по техен избор извън страната и когато не са вписани в предварително съставените списъци за гласуване. При гласуването те представят пред СИК декларация по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа), че отговарят на условията да избират и че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

 

 1. Възможно ли е да се гласува в място и държава, които са различни от посочените в подаденото заявление за гласуване извън страната?

Да, избирателят може да гласува във всяко място, където има разкрита избирателна секция за гласуване извън страната. В случай че заявлението за гласуване извън страната е подадено за място и държава, различни от местонахождението на избирателя в изборния ден, избирателят ще бъде допуснат да гласува, след като представи декларация по образец пред СИК (Приложение № 22-НС от изборните книжа).

 

 1. Заличават ли се от избирателните списъци в Република България лицата, подали заявление за гласуване извън страната?

Избирател, който е подал заявление и е вписан в списък за гласуване извън страната, ще бъде заличен след 22.06.2021 г. от избирателните списъци за гласуване в Република България.

 

 1. Мога ли да гласувам извън страната с лична карта или паспорт, на които срокът на валидност е изтекъл?

Когато срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл след 13 март 2020 г., избирателят се допуска да гласува, като не се изисква да представи пред СИК удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 2 ИК.

Удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 2 ИК се издава на избирателите, чиито документи за самоличност са изтекли преди 13 март 2020 г. или когато по други причини са подали заявление за издаване на нов документ за самоличност в дипломатическо или консулско представителство.

 

 1. Задължително ли е да се подаде предварително заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители, за да може да се упражни избирателното право?

Подаването на писмено или електронно заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители не е задължително.

Подаването на заявление за гласуване извън страната е с цел определяне на броя на избирателните секции и съставяне на избирателни списъци за образуваните секции.

Правото на глас може да се упражни и когато избирателят не фигурира в предварително съставените избирателни списъци.

03.06.2021

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
27.05.2021

Регистриране на кандидатски листи на партии и коалиции за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Документи и срок за регистрация

 1. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 1. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва  след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 65-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 67-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 32-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

 б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа).

Партиите и коалициите подават заявление освен на хартиен носител и в електронен вариант, съгласно прил. № 1, неразделна част от настоящето съобщение

Приложение 1

Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17.00 ч. на  08.06.2021 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения