Архив избори:
02.04.2023

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

Към 16:00 ч. в МИР 15 ПЛЕВЕН, упражнили правото си на вот са 55132 души.

Активност в проценти: 23,86%

 

30.03.2023

Съобщение

РИК 15 ПЛЕВЕН ВИ УВЕДОМЯВА,

за телефоните за връзка при проблем с видеозаснемането и видеоизлъчването в изборния ден (НЕДЕЛЯ)

02 949 2001

02 949 2002

21.03.2023

Във връзка с видеоизлъчването след изборния ден

На посочения линк можете да видите клип с инструкция за членовете на СИК във връзка с видеоизлъчването в деня на изборите.

https://evideo.bg

07.03.2023

Указания за регистрация на застъпници и представители в Рик -Плевен

 

    РИК Плевен уведомява политическите партии и коалиции, участващи в изборите  за народни представители на 02.04.2023 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители на партии или коалиции:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията или коалицията, която ги предлага за регистрация. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на РИК-Плевен-[email protected]. Преписки без приложен файл или  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията или коалицията за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да представи в РИК-Плевен следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 43-НС от изборните книжа.

2-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 45-НС от изборните книжа.

 1. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция , че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията или коалицията  за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Плевен следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 44-НС от изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 45-НС от изборните книжа.

 1. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия или коалиция в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител.
 2. Всяка партия или коалиция може да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията или от изрично упълномощено от него лице и се предава до 2 април 2023 г. в РИК-Плевен за публикуване на нейната интернет страницата. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на РИК-Плевен. Преписки без приложен файл или електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.

! Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. са описани в Решение № 1713-НС/28.02.2023 г. на ЦИК.

 

26.03.2023

СИК ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

РИК 15 - ПЛЕВЕН обявява мерките в секциите на територията на Петнадесети изборен район - Плевенски за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, както следва:

ПЛЕВЕН

БЕЛЕНЕ

ГУЛЯНЦИ

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ДОЛНИ ДЪБНИК

ИСКЪР

КНЕЖА

ЛЕВСКИ

НИКОПОЛ

ПОРДИМ

ЧЕРВЕН БРЯГ

14.03.2023

Съобщение

На основание т.7 на решение номер 1644-НС от 13.02.2023г на ЦИК и с протоколно решение от 14.03.2023г. разрешава, публикуването на предпечатния образец на бюлетината за многомандатен избирателен район 15 - Плевенски.

Бюлетина_02.04.2023

14.03.2023

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА СИК ПО ОБЩИНИ

 

ОБЩИНА
Място на провеждане

ДАТА

Плевен

пл. „Възраждане“

Зала „Военен клуб“, ДНА

29.МАРТ - 16:00 ч.

 • „Дружба” – СИК от №1 до №33
 •  села - СИК от №200 до 210

29.МАРТ - 17:30 ч.

 • „Сторгозия” – от СИК №34 до №64
 • села - СИК от №211 до №222

30.МАРТ - 16:00 ч.

 • „Юнско въстание” – СИК от №65 до №82                      
 • села - СИК от №223 до №234
 • СИК – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“
 • СИК – МБАЛ „Сърце и мозък“
 • СИК - Затвора
 • СИК – Дом за стари хора – с. Бохот

30.МАРТ - 17:30 ч.

 • „Мизия”- СИК от №83 до №127 вкл.
 Белене

28.МАРТ - 14:00 ч.

 Гулянци

30.МАРТ - 13:00 ч.

Долна Митрополия 

29.МАРТ - 14:00 ч.

Долни Дъбник 

28.МАРТ - 10:00 ч.

Искър 

28.МАРТ - 14:00 ч.

Кнежа 

28.МАРТ - 16:00 ч.

Левски 

28.МАРТ - 13:30 ч.

Никопол 

28.МАРТ - 10:00 ч. 

Пордим 

28.МАРТ - 14:00 ч.

Червен Бряг 

29.МАРТ - 10:30 ч.

 

 

26.02.2023

ВПИСВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Районна избирателна комисия - Плевен уведомява избирателите, че до 18.03.2023 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. 

Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:

- писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ  https://regna.grao.bg/

21.02.2023

Съобщение

Всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ на адрес:

https://www.grao.bg/

15.02.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Районната избирателна комисия Плевен, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., всеки ден, считано от 09:30 ч. на 15.02.2023 г. до 17:00 ч. на 20.02.2023 г., в сградата на Областна Администрация – Плевен, находяща се на Областна администрация Плевен, пл. Възраждане № 1, етаж 4, стая 17

Необходимите документи за регистрация на инициативен комитет, могат да се проверят в Решение № 1600-НС от 07.02.2023 г. на ЦИК.

15.02.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

Районната избирателна комисия Плевен, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 2 април 2023 г., всеки ден, считано от 09:30 ч. на 17.02.2023 г. до 17:00 ч. на 28.02.2023 г., в сградата на Областна администрация - Плевен с адрес пл.Вързраждане 1, етаж 4, стая 17

 

1. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 59-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от КРБ и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

Важно: Препоръчително е предложението да се представи и на технически носител в Excel формат - свалете от тук!

 

2. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 60-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващо ИК. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на ИК (Приложение № 62-НС от изборните книжа).

*Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 1593-НС от 6 февруари 2023 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от КРБ и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един ИК и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

още съобщения

Календар

Решения

 • № 132-НС / 03.04.2023

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

 • № 131-НС / 03.04.2023

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

 • № 130 - НС / 03.04.2023

  относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения