Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 42-НС
Плевен, 08.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии на територията на Община град Кнежа за произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

В РИК–Плевен е постъпило писмо с вх. № 40 от 04.06.2021 г., подписано от Цветомир Миловски в качеството му на зам.кмет на Община Кнежа, с което се изпраща преписка ведно с Протокол от проведени консултации с упълномощените лица от политически партии и коалиции от 45-то Народно събрание, проведени при Кмета на Община Кнежа на 04.06.2021 г.

Видно от същия не е налице постигнато съгласие за определяне съставите на СИК на територията на Община Кнежа, като са изложени и мотиви в тази насока.

РИК – Плевен констатира, че в получената преписка липсва писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка. Тези данни са задължителни и са посочени в Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК (т. 21, буква „А”).

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6, предложение първо от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И:

 1. УКАЗВА на Кмета на Община Кнежа да комплектова преписката в пълнота, като писменото предложение за съставите на СИК, да съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, в срок до три дни от публикуване на настоящето решение.

 

2. При изпълнение на настоящето Решение, Кмета на Община Кнежа, да се ползва с квотно разпределение отразено в таблица – приложение 1, както и да се попълни таблица, състави на СИК в Община Кнежа – приложение 2, които са неразделна част от решението.

 

Решението може да се оспори в три дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 08.06.2021 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 65-НС / 20.06.2021

    относно: Назначаване съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 64-НС / 19.06.2021

    относно: Изменение на Решение № 17-НС от 26.05.2021г. в частта за определяне броят на членовете на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г. в Петнадесети изборен район Плевенски

  • № 63-НС / 18.06.2021

    относно: Одобряване на графичен файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски и одобряване на тираж на броя за отпечатване на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения