Архив избори:
29.05.2024

СИК ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

РИК 15 - ПЛЕВЕН обявява мерките в секциите на територията на Петнадесети изборен район - Плевенски за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, както следва:

ПЛЕВЕН

ГУЛЯНЦИ

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ДОЛНИ ДЪБНИК

ИСКЪР

КНЕЖА

ЛЕВСКИ

НИКОПОЛ

ПОРДИМ

ЧЕРВЕН БРЯГ

27.05.2024

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА СИК ПО ОБЩИНИ

 

ОБЩИНА
Място на провеждане

ДАТА

Плевен

Зала „КАТЯ ПОПОВА“

03.ЮНИ - 16:30 ч.

 • „Дружба” – СИК от №1 до №33

03.ЮНИ - 18:00 ч.

 • „Сторгозия” – от СИК №34 до №64

05.ЮНИ - 15:30 ч.                  

 • Села - СИК от №200 до №233

05.ЮНИ - 17:00 ч.                  

 • „Юнско въстание” – СИК от №65 до №82

 • СИК –  в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

 • СИК – в МБАЛ „Сърце и мозък“

 • СИК – в Затвора

 • СИК – в Дом за стари хора – с. Бохот 


06.ЮНИ - 16:00 ч.                  

 • „Мизия”- СИК от №83 до №104 вкл.


07.ЮНИ - 18:00 ч.                  

 • „Мизия”- СИК от №105 до №127 вкл.
 Белене

04.ЮНИ - 14:00 ч.

 Гулянци

05.ЮНИ - 11:00 ч.

05.ЮНИ - 12:00 ч.

Долна Митрополия 

05.ЮНИ - 14:00 ч.

Долни Дъбник 

05.ЮНИ - 15:00 ч.

Искър 

04.ЮНИ - 14:00 ч.

Кнежа 

05.ЮНИ - 14:00 ч.

Левски 

05.ЮНИ - 14:00 ч.

Никопол 

04.ЮНИ - 10:00 ч.

Пордим 

05.ЮНИ - 12:00 ч.

Червен Бряг 

04.ЮНИ - 11:00 ч

 

 

22.05.2024

Съобщение

На основание т. 7 на Решение №3265-ЕП/НС от 08.05.2024г. с протоколно решение от 21.05.2024г разрешава публикуване предпечатните образци на бюлетините за гласуване в изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024г. 

 

10.05.2024

Изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници и към списъка с упълномощени представители:

РИК- Плевен уведомява политическите партии, коалиции и независим кандидат, участващи в изборите  за членове на Европейския парламент от Република България или за народни представители на 9 юни 2024 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията или инициативния комитет, които ги предлагат за регистрация. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на РИК-Плевен- [email protected]. Преписки без приложен файл или  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да представи в РИК-Плевен следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 91-ЕП от изборните книжа (изтегли от тук) или Приложение № 92-НС от изборните книжа (изтегли от тук)

2-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници 1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel (изтегли от тук)

2-4. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 97-ЕП/НС от изборните книжа (изтегли от тук)

 1. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилите ги партия, коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Община Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Плевен следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 93-ЕП от изборните книжа (изтегли от тук) или Приложение № 94-НС от изборните книжа (изтегли от тук)

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници 1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel. (изтегли от тук)

3-4. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 97-ЕП/НС от изборните книжа (изтегли от тук)

 !ВАЖНО! Едно и също лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа от съответния вид избор - за членове на Европейския парламент от Република България или за народни представители. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител за съответния вид избор.

 1. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет може да изготви списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът 1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel (изтегли от тук) се подписва от представляващия партията, коалицията, инициативния комитет или от изрично упълномощено от тях лице и се предава до 8. 06. 2024 г. в РИК-Плевен за публикуване на нейната интернет страницата. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на РИК-Плевен. Преписки без приложен файл или електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
29.04.2024

Съобщение

Всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“:

Проверка по ЕГН

23.04.2024

Съобщение

РИК 15 ПЛЕВЕН - съобщава на заинтересованите лица, че  ЦИК СОФИЯ с Решение № 3120-НС от 19 април 2024 г. е определила изискванията към ПП, КП и ИК относно регистрация на кандидатските листи за народни представители, а именно:

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, (Приложение № 66-НС);

б) пълномощно от лицата, изрично упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или подават от упълномощени лица;

в) списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на кандидатите на флашпамет в Excel формат. - ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК


Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 64-НС). Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 63-НС). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 3047-НС от 9 април 2024 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 66-НС).

още съобщения

Календар

Решения

 • № 93-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: Назначаване съставите на ПСИК в Община Кнежа, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 92-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: Жалба от Валери Пламенов Лачовски, в качеството му на пълномощник та Бойко Методиев Борисов, представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС” за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

 • № 91-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: Назначаване съставите на ПСИК в Община Червен бряг, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения