Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
Плевен, 02.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на независим кандидат Чавдар Радионов Маринов за народен представител в изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

Постъпило е Предложение за регистрация на независим кандидат за народен представител по чл. 255, ал.1, т.1 от ИК с  вх. №102 от 02.03.2021 г.  в РИК – Плевен от  инициативен комитет за издигане на независим кандидат ЧАВДАР РАДИОНОВ МАРИНОВ за народен представител, подписано от  представляващия ИК- Мариана Цанкова Маринова, записан под №31 в 15,33 ч. на 02.03.2021 г. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на в 15-ти Плевенски многомандатен избирателен район.  Към предложението са приложени:

 1.Заявление-декларация  от кандидата по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл.3, ал.3 от ИК;

            2.Списък със заявени 1050 избиратели подкрепящи  регистрацията на независимия кандидат на хартиен носител-70 листа.

            3.Удостоверение за регистрация на ИК

   Не са изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

    РЕГИСТРИРА независим кандидат за народен представител ЧАВДАР РАДИОНОВ МАРИНОВ, с постоянен адрес гр.Плевен, ул.”Иван Вазов” №45, ЕГН ******** в изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Петнадесети изборен район – Плевенски  в условията на неприключила проверка на списъка с избиратели подкрепящи  регистрацията на независимия кандидат.

 

   Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 02.03.2021 в 18:05 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения