Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
Плевен, 04.03.2021

ОТНОСНО: Заличаване на регистрацията на независим кандидат Чавдар Радионов Маринов за народен представител в изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

Със свое Решение № 63-НС Районната избирателна комисия – Плевен е регистрирала независим кандидат за народен представител ЧАВДАР РАДИОНОВ МАРИНОВ, с постоянен адрес гр.Плевен, ул.”Иван Вазов” №45, ЕГН ******** в изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Петнадесети изборен район – Плевенски  в условията на неприключила проверка на списъка с избиратели подкрепящи  регистрацията на независимия кандидат.

На 04.03.2021 г. с приемно-предавателна преписка с вх. № 114 представител на териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” - град Плевен е предало в деловодството на Районната избирателна комисия – Плевен Протокол от 04.03.2021 г. за извършена проверка на данните от списък с избиратели подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител ЧАВДАР РАДИОНОВ МАРИНОВ, ведно със списък на избиратели в един брой папки съдържаща по 1- 70 броя на страница и технически носител със списъка в структуриран електронен вид – 1 бр. флашка.

От представения протокол  се установява, че броя на проверените записи съвпада с този на броя представени избиратели, както и че от всички представени 1049 избиратели, но само 812 от тях са с коректни записи. Общия брой некоректни записи възлизат на 237 броя, от които 139 са с некоректно изписани ЕГН, 59 броя са с несъотвествия между ЕГН и имена, 1 брой повторени записи, 25 броя участвали в предходни списъци. Двама избиратели нямат изборни права, един избирател е починал и един не е български гражданин.

Предвид горното, извода, който може да бъде направен е, че независимият кандидат за народен представител ЧАВДАР РАДИОНОВ МАРИНОВ не е събрал необходимия брой избиратели, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА като независим кандидат за народен представител ЧАВДАР РАДИОНОВ МАРИНОВ, с постоянен адрес: гр.Плевен, ул.”Иван Вазов” №45, ЕГН ******** в изборите за народни представители на 04 април 2021г. в Петнадесети изборен район – Плевенски.

На основание чл. 259, ал. 5 от Изборния кодекс настоящето решение да се изпрати незабавно на инициативния комитет.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 04.03.2021 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения