Архив избори:
23.08.2022

Съобщение

Всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ на адрес:

https://www.grao.bg/

22.09.2022

Списък на СИК с две машини

Информация за секциите, определени за гласуване с две СУЕМГ, може да видите тук

21.09.2022

Указания на РИК-Плевен относно регистрацията на застъпници и публикуването на представители на партии или коалиции

 

    РИК-Плевен уведомява политическите партии и коалиции, участващи в изборите  за народни представители на 02.10.2022 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители на партии или коалиции:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията или коалицията, която ги предлага за регистрация. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на РИК-Плевен-[email protected]. Преписки без приложен електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията или коалицията за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да представи в РИК-Плевен следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 43-НС от изборните книжа.

2-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 45-НС от изборните книжа.

 1. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция , че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията или коалицията  за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Плевен следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 44-НС от изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 45-НС от изборните книжа.

 1. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия или коалиция в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител.
 2. Всяка партия или коалиция може да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията или от изрично упълномощено от него лице и се предава до 2 октомври 2022 г. в РИК-Плевен за публикуване на нейната интернет страницата. Препоръчително е изпращането на този файл до ел. поща на РИК-Плевен. Преписки без приложен електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.

! Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. са описани в Решение № 1318-НС/19.08.2022 г. на ЦИК.

 

21.09.2022

СИК за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

РИК 15 - ПЛЕВЕН обявява секциите на територията на Петнадесети изборен район - Плевенски за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж, както следва: ТУК

15.09.2022

Г Р А Ф И ЦИ за провеждането на демострационно гласуване със СУЕМГ, предоставени в 15-ти МИР Плевен

1.Графика за община БЕЛЕНЕ може да видите тук

2.Графика за община ГУЛЯНЦИ може да видите тук

3.Графика за община ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ може да видите тук

4.Графика за община ДОЛНА ДЪБНИК може да видите тук

5.Графика за община ИСКЪР може да видите тук

6.Графика за община КНЕЖА може да видите тук

7.Графика за община ЛЕВСКИ може да видите тук

8.Графика за община ПЛЕВЕН може да видите тук

9.Графика за община ПОРДИМ може да видите тук

 1. Графика за община ЧЕРВЕН БРЯГ може да видите тук
 2. Графика за община НИКОПОЛ може да видите тук
11.09.2022

Съобщение

Районна избирателна комисия - Плевен утвърди образеца на бюлетината за Петнадесети изборен район - Плевен. На основание т.7 от Решение №1266-НС от 15.08.2022 г. на ЦИК с протоколно решение на ЦИК от 09.09.2022 г. е разрешено да бъде публикуван предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на интернет страницата на РИК 15 Плевен.

10.09.2022

Съобщение

На сайта на ЦИК е предоставен достъп до "Симулатор за машинно гласуване" с цел разясняване на машинния вот. Симулаторът може да бъде използван неограничен брой пъти от всеки желаещ да възпроизведе пробно гласуване.

Линк към "Симулатор за машинно гласуване"

27.08.2022

Съобщение

 
Районна избирателна комисия Плевен уведомява избирателите, че до 17.09.2022 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. 
 
Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:
- писмено до кмета на общината, района кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;
- искането може да се подава чрез попълването на електронно заявление на адрес https://regna.grao.bg/, в което избирателят вписва имената данните си по документ за самоличност, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер.

Електронен подпис не се изисква.

15.08.2022

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК-ПЛЕВЕН

На основание Решение 1227-НС / 10.08.2022 г. на ЦИК

От 15.08.2022 г., РИК в Петнадесети изборен район - Плевенски започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. 

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден, считано от 15.08.2022г. до 22.08.2022г. от 9:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Областна администрация Плевен, пл.“Възраждане“ № 1, етаж 4, стая 17.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17:00 ч. на 22.08.2022 г.

15.08.2022

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РИК - ПЛЕВЕН

На основание Решение 1229-НС / 11.08.2022 г. на ЦИК

От 15.08.2022 г., РИК в Петнадесети изборен район - Плевенски започва да приема документи за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители за Петнадесети изборен район, насрочени за 02 октомври 2022 г. 

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.  в сградата на Областна администрация Плевен, пл.“Възраждане“ № 1, етаж 4, стая 17.

Крайният срок за подаване документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 30.08.2022 г. (32 дни преди изборния ден).

още съобщения

Календар

Решения

 • № 100–НС / 24.09.2022

  относно: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи” в избирателни секции на територията на Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 99–НС / 24.09.2022

  относно: Назначаване състав на СИК в място за лишаване от свобода на територията на Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

 • № 98–НС / 24.09.2022

  относно: Промени в съставите на СИК вОбщина Червен бряг,Община Плевен, Община Гулянци,Община Долна Митрополия, Община Кнежа, Община Долна Митрополия, Община Никополпри произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения