Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 1-НС
Плевен, 13.08.2022

ОТНОСНО: реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от Районна избирателна комисия Плевен в изборите за Народно събрание на 2 Октомври 2022 г.

РЕШИ:

 1. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на Районната избирателна комисия (РИК) Плевен.
 2. Заседанията на РИК Плевен се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на РИК Плевен се свикват от определен от него заместник -председател.
 3. 2. Членовете на РИК Плевен се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон или чрез съобщение във Viber, както и чрез публикуване на интернет страницата на комисията.
 4. Заседанията на РИК Плевен са присъствени и се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.
 5. Заседанията на РИК Плевен са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник - председател.
 6. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.
 7. Членовете на РИК Плевен, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
 8. За заседанията на РИК Плевен се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 9. Районната избирателна комисия Плевен приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове и при наличие на кворум съгласно т. 4.
 10. Когато РИК Плевен при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за решение и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК.
 11. При отмяна на решението по т. 9, РИК Плевен постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.
 12. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК Плевен се подписват от председателя и секретаря.
 13. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя.
 14. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместник-председател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 15. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подпечатват с печата им.
 16. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 17. Районната избирателна комисия Плевен поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.
 18. Районната избирателна комисия Плевен публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.

II.Обявяване на решения.

 1. Районната избирателна комисия Плевен обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. Сградата и мястото за обявяване на решенията се определя с решение на РИК Плевен незабавно след назначаването ѝ и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.
 2. Срокът за обжалване на решенията на РИК Плевен започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.
 3. РИК–Плевен осъществява правомощията си на административен адрес: гр.Плевен, пл.„Възраждане” № 1, ет. 4, стая № 17 в сградата на Областна администрация–Плевен. Мястото за обявяване на решенията на РИК–Плевен се определя в сградата на Областна администрация–Плевен-партерен етаж. Работното време на РИК-Плевен е всеки ден от 09.00 до 17.00 часа.

       Решението може да се оспори пред Централната избирателна  комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 13.08.2022 в 11:13 часа

Календар

Решения

 • № 100–НС / 24.09.2022

  относно: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи” в избирателни секции на територията на Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 99–НС / 24.09.2022

  относно: Назначаване състав на СИК в място за лишаване от свобода на територията на Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

 • № 98–НС / 24.09.2022

  относно: Промени в съставите на СИК вОбщина Червен бряг,Община Плевен, Община Гулянци,Община Долна Митрополия, Община Кнежа, Община Долна Митрополия, Община Никополпри произвеждане на изборите за народни представители на 02 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения