Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 60–НС
Плевен, 01.09.2022

ОТНОСНО: Решение на ЦИК 1363-НС от 01.09.2022г. с което е отменено Решение на РИК-Плевен № 51-НС от 31.08.2022

 

В РИК – Плевен е постъпило Предложение за регистрация на нов кандидат в кандидатска листа за народни представители по чл. 258, ал. 5, от ИК с  вх. № 106 от 31.08.2022 г. в 15:04 часа  от ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ”, подписано от Цветомира Филадинова Добрева, в качеството на пълномощник на представляващия партията Мая Божидарова Манолова-Найденова. Към предложението са приложени:

 1. Нотариално заверена декларация от Методи Христов Недялков от 01.09.2022г.;
 2. Пълномощно.
 3. Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл. 255, чл. 3, ал. 3 от ИК – 1 брой;

 

След запознаване с представените  към предложението документи, РИК-Плевен, установи, че ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ” е регистрирана за участие в изборите  с Решение № 1288-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, а  с Решение №48 НС от 30.08.2022г  на  РИК Плевен  е регистрирана кандидатската листа на партията  за народни представители в изборите за народни представители на 2 Октомври 2022 г в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.8 във връзка с чл.258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Плевен,

Р Е Ш И :

 

 1. Заличава регистрация на Методи Христов Недялков с ЕГН ***************като кандидат за народен представител под №9 в кандидатската листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ”.
 2. РЕГИСТРИРАна мястото на Методи Христов Недялков с ЕГН ***************като кандидат за народен представител ВЕРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА с ЕГН ************** под №9 в кандидатската листа на ПП „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ”.
 3. Лицето по т.2-ВЕРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА с ЕГН ****************да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал. 1 от ИК.
 4. Анулира Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представителна лицетоМетоди Христов Недялков с ЕГН *****************.
 5. 5. На лицето по т.2 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

 Решението може да се оспори в три дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 01.09.2022 в 21:09 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения