Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 62–НС
Плевен, 04.09.2022

ОТНОСНО: Определяне разпределението на ръководството и членовете в Секционните избирателни комисии в Община Кнежа при произвеждане на изборите за народни представители на 02Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

В законоустановения срок по чл.91 ал.9 от ИК в Районна избирателна комисия Плевен е постъпило писмо с вх.№ 95/30.08.2022 г. от кмета на Община Кнежа, към което са приложени документи за назначаване на СИК на територията на Община Кнежа, както следва:

            Протокол от срещите на ръководителите на политическите партии, проведени при Кмета на Община Кнежа на 24.08.2022 г., относно  провеждане на консултации с ръководителите на политическите партии /коалиции/, съгласно Изборния кодекс за провеждане на избори за Народно събрание на 02 Октомври 2022 г. и изготвяне на предложение за състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Кнежа, ведно с покана за провеждане на консултации, придружени с изискуемите документи съгласно чл.91, ал.4 и 5 от ИК, а именно:

            Решение за образуване на коалиция „Продължаваме промяната“, Пълномощно от 17.08.2022 г. от Асен Васков Василев,Пълномощно от 17.08.2022 г. от Никола Георгиев Минчев, Пълномощно от 17.08.2022 г. от Иван Косев Манев.

Решение за образуване на коалиция ГЕРБ-СДС, Пълномощно № КО-Г-0101/15.08.2022 г. от Бойко Методиев Борисов,Пълномощно № 7/18.08.2022 г. от Валери Пламенов Лачовски.

            Удостоверение за актуално правно състояние, издадено от СГС по ф.д. № 2574/1990 г. от 02.08.2022 г., удостоверяващо актуалната регистрация на ПП с наименование „Движение за права и свободи” към датата на насрочване на изборите и нейния представляващ, Пълномощно № 81/03.08.2022 г. от Мустафа Сали Карадайъ, Пълномощно № 81-6 от 22.08.2022 г. от Илиан Севелинов Селимски.

Удостоверение от СГС по ф.д.№ 1969/1990г. за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, Решение за образуване на коалиция от партии за участие с обща листа в изборите за народни представители в 48-то Народно събрание на Р. България, насрочени на 02.10.2022 г. от 15.08.2022 г., Пълномощно № ПНС-192-7/17.08.2022 г. от Корнелия Петрова Нинова.

Удостоверение за актуално правно състояние, издадено от СГС по ф.д.№ 6/2020г. от 02.08.2022 г., удостоверяващо актуалната регистрация на ПП с наименование „ИМА ТАКЪВ НАРОД” към датата на насрочване на изборите и нейния представляващ, Пълномощно рег. № 10442/02.08.2022 г. от Станислав Тодоров Трифонов, Пълномощноот Тошко Йорданов Хаджитодоров, Пълномощноот Иван Галинов Янчев.

Политическо споразумение за участие в изборите за народни представители  за народно събрание на 02.10.2022 г. на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”., Пълномощно от 02.08.2022 г. от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, Пълномощно от 03.08.2022 г. от Велян Светославов Симеонов, Пълномощно от 18.08.2022 г. от Лора Илиянова Герасимова.

            РИК Плевен констатира, че при консултациите проведени при Кмета на Община Кнежасъгласие не е постигнато, поради което назначаването на секционните комисии следва да бъде извършено по смисъла на чл.91, ал.12 от ИК, по предложенията на партиите.

            Пристъпвайки към разглеждане на предложенията на партиите и коалициите за поименен състав на СИК, както и за предложенията на партиите за разпределение на длъжности в комисията, РИК Плевен констатира следното:

Предложението на КП„Продължаваме промяната“съдържа необходимата информация, без представен списък с резервни членове.

Предложението наКП „ГЕРБ-СДС” съдържа необходимата информация, със представен списък с резервни членове.

            Предложението на ПП „Движение за права и свободи”  съдържа необходимата информация,със представен списък с резервни членове.

Предложението на КП „БСП за България”  съдържа необходимата информация,със представен списък с резервни членове.

Предложението на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”  съдържа необходимата информация,със представен списък с резервни членове.

            Предложението на КП „Демократична България-Обединение” съдържа необходимата информация,без представен списък с резервни членове.

            От ПП „Възраждане“ не е постъпило предложение за разпределение на длъжности в СИК.

            В предложенията на участващите в консултациите партии и коалиции е заявено полагащите им се длъжности в ръководния състав на СИК да бъдат разпределени между председателските, зам.председателските и секретарски места.

            Анализирайки предложенията на партиите и коалициите, РИК Плевен констатира, че е налице конкуренция в предложенията на партиите/коалициите, относно длъжности в ръководствата на СИК, като повече от един субект е заявил желание за назначаване на конкретна длъжност в съответен СИК. Предложенията на политическите субекти са извършени по такъв начин, че ако бъдат удовлетворени изцяло, това би довело до назначаване на по голям брой членове от необходимия в някои от секциите, както и до незапълване на числения състав в други секции.

            Изложеното налага извод за невъзможност назначаването на членския състав на СИК и разпределението на ръководните длъжности в тях да бъде извършено точно съобразно предложението на партиите и коалициите.

Ето защо РИК Плевен извърши разпределение на местата на ръководството и членския състав, съобразявайки следното:

  1. Съобразно влязло в сила решение на РИК Плевен № 20–НС-19.08.2022 г., постановено в съответствие с решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, разпределението на членовете и на местата в ръководния състав на СИК в Община Кнежа е както следва:

№ по ред

Община

Общ брой СИК в общината

Общ брой членове на СИК в общината

Общ брой членове в ръководството на СИК

Общ брой членове извън ръководството на СИК  

1

КНЕЖА

17

151

   

 

КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"

   

14

20

 

КП "ГЕРБ-СДС"

   

13

18

 

ПП ДПС

   

7

11

 

КП БСП за БЪЛГАРИЯ

   

6

11

 

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

   

5

12

 

КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"

 

 

3

14

 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

 

 

3

14

 

РИК Плевен съобрази квотите на партиите и коалициите, като извърши пропорционално разпределение на длъжностите между тях.

Партия/ коалиция

Председател

Зам.Председател

Секретар

Общо

КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"

4

4

6

14

КП "ГЕРБ-СДС"

7

4

2

13

ПП ДПС

1

5

1

7

КП БСП за БЪЛГАРИЯ

4

1

1

6

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1

2

2

5

КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"

0

0

3

3

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

0

1

2

3

Общо

17

17

17

          51

 

Пристъпи се към разпределение на местата в Секционните избирателни комисии и тяхното ръководство, съобразно описаните по горе квоти при спазване на принципите за липса на мнозинство в тях, съответно разпределено ръководство, предложено от различни политически сили при паритет.

Приложение към настоящето решение е Таблица № 1, неразделна част към него.

Приложение към настоящето решение е Протокол № 14/01.09.2022 г., неразделна част към него.

При проведеното гласуване на предложението за решение не бе постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове на РИК Плевен. От присъстващите 11 членове на комисията, „ЗА” това решение гласуваха 7членове, а „ПРОТИВ”- 4 членове.

            Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК Плевен

Р Е Ш И:

            ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал.4, изр.второ от ИК.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 04.09.2022 в 15:12 часа

Календар

Решения

  • № 128-НС / 03.10.2022

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

  • № 127-НС / 03.10.2022

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

  • № 126-НС / 02.10.2022

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения