Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 79-НС
Плевен, 12.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпило е предложение от Кмета на Община Кнежа с изх.№ 6200-3-5/30.08.2022г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 95/30.08.2022 г.  Към писмото е представен протокол от проведени консултации с упълномощените лица от политически партии и коалиции с представителство в 47 НС, проведени при кмета на община Кнежа на 24.08.2022 г. При консултациите не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Кнежа, Област Плевен.

Ето защо РИК Плевен извърши разпределение на местата на ръководството и членския състав, съобразявайки следното:

 1. Съобразно влязло в сила решение на РИК Плевен № 20–НС-19.08.2022 г., постановено в съответствие с решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, разпределението на членовете и на местата в ръководния състав на СИК в Община Кнежа е както следва:

№ по ред

Община

Общ брой СИК в общината

Общ брой членове на СИК в общината

Общ брой членове в ръководството на СИК

Общ брой членове извън ръководството на СИК  

1

КНЕЖА

17

151

   

 

КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"

   

14

20

 

КП "ГЕРБ-СДС"

   

13

18

 

ПП ДПС

   

7

11

 

КП БСП за БЪЛГАРИЯ

   

6

11

 

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

   

5

12

 

КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"

 

 

3

14

 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

 

 

3

14

 

РИК Плевен съобрази квотите на партиите и коалициите, като извърши пропорционално разпределение, след проведен жребий обективиран в протокол №14 от 01.09.2022г., на длъжностите между тях съгласно Приложение - Таблица 1:

Партия/ коалиция

Председател

Зам.Председател

Секретар

Общо

КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"

4

4

6

14

КП "ГЕРБ-СДС"

7

4

2

13

ПП ДПС

1

5

1

7

КП БСП за БЪЛГАРИЯ

4

1

1

6

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1

2

2

5

КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"

0

0

3

3

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

0

1

2

3

Общо

17

17

17

          51

 

Беше предложен в РИК Плевен и втори вариант - Приложение - Таблица 2 съобразно квоти на партиите и коалициите, като беше извършено разпределение, на длъжностите между тяхсъгласно Приложение - Таблица 2:

Партия/ коалиция

Председател

Зам.Председател

Секретар

Общо

КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"

6

3

5

14

КП "ГЕРБ-СДС"

5

5

3

13

ПП ДПС

1

5

1

7

КП БСП за БЪЛГАРИЯ

4

1

1

6

ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

1

2

2

5

КП "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ"

0

0

3

3

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

0

1

2

3

Общо

17

17

17

          51

 

Пристъпи се към разпределение на местата в Секционните избирателни комисии и тяхното ръководство, съобразно описаните по горе квоти при спазване на принципите за липса на мнозинство в тях, съответно разпределено ръководство, предложено от различни политически сили при паритет, Съгласно предложени два различни варианти на квотно разпределение за състави на секционните избирателни комисии на територията на Община Кнежа – Приложения: Таблица 1 и Таблица 2.

 

При проведеното гласуване на предложението за решение не бе постигнато необходимото мнозинство при гласуването на разпределението на членовете и на местата в ръководния състав на СИК в Община Кнежа, съгласноТаблица 1 от РИК Плевен. Предвид отмяна на Решение № 62-НС от 04.09.2022 г. от ЦИК с Решение № 1388-НС/05.09.2022 г. гласуването се проведе при условията на чл. 70, ал. 5 ИК. От присъстващите 13 членове на комисията, „ЗА” това решение гласуваха 7членове, а „ПРОТИВ”- 6 членове.

 

При проведеното гласуване на предложението за решение не бе постигнато необходимото мнозинство при гласуването на разпределението на членовете и на местата в ръководния състав на СИК в Община Кнежа, съгласноТаблица 2 от РИК Плевен. Предвид отмяна на Решение № 62-НС от 04.09.2022 г. от ЦИК с Решение № 1388-НС/05.09.2022 г. гласуването се проведе при условията на чл. 70, ал. 5 ИК.От присъстващите 13 членове на комисията, „ЗА” това решение гласуваха ……. членове, а „ПРОТИВ”- …… членове..

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК Плевен

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК в Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022г.в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение -Таблица №1 и Приложение с поименен състав, към настоящото решение:

 

 1. Утвърждава списъка с резервни членове за СИК в Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Октомври 2022 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение към настоящото решение

 

 1. Издаваудостоверения на членовете на СИК в Община Кнежа, Област Плевен.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Тодоров Яков

Секретар: Здравко Алдомиров Енев

* Публикувано на 12.09.2022 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 128-НС / 03.10.2022

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание

 • № 127-НС / 03.10.2022

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна секция с №152400108 и №152400127

 • № 126-НС / 02.10.2022

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15021003 към протокол на СИК в избирателна секция с № 152400118, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения