Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 01-ЕП
Плевен, 06.04.2019

ОТНОСНО: реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от Районна избирателна комисия Плевен в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл.57, ал.1, т.1, чл.70, чл.71 и чл.72, ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №39-ЕП/02.04.2019г. на Централната избирателна комисия Районна избирателна комисия Плевен
     Р Е Ш И:
I. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на Районна избирателна комисия Плевен в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
1. Заседанията на РИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на РИК се свикват от определен от него заместникпредседател. 2. Членовете на РИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията. 3. Заседанията на РИК се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред. 4. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместникпредседател. 5. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“. 6. Членовете на РИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
Членовете на РИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
7. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията. 8. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове и при наличие на кворум съгласно т. 4. 9. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е
налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за решение и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК. 10. При отмяна на решението по т. 9, РИК постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ. 11. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря. 12. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя. 13. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместник-председател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции. 14. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подпечатват с печата им. 15. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола. 16. Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в района, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни. 17. Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.
II. Обявяване на решения
18. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си.На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции. 19. Срокът за обжалване на решенията на РИК започва да тече от по късното по ред обявяване/публикуване. 20.Приетите от РИК решения имат единна последователна номерация (с арабски цифри) без никакви пропускания, добавяния и/или зачертавания. Решенията от №1 до №9 се номерират с двуцифрено число с водеща цифра „0” (нула) /напр. от 01 до 09/. След номера на решението се поставя тире и съкращение относно произвеждащите се избори: „ЕП”.
III. Обявяване на решения и административен адрес на Районна избирателна комисия Плевен в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. 21.Районна избирателна комисия Плевен обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпното  място в гр. Плевен, пл.„Възраждане” №1, ет.1 в сградата на Областна администрация – Плевен и чрез публикуване на интернет страницата си.  22. РИК – Плевен осъществява правомощията си на административен адрес:  гр. Плевен, пл.„Възраждане” №1, ет.4, стая №17 в сградата на Областна администрация – Плевен.Работното време на РИК-Плевен е всеки ден от 09.00 до 17.00 часа. РИК-Плевен осъществява комуникация и с електронна поща с ел. адрес: [email protected] .
 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна   комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Айгюл Алиева Хасанова

* Публикувано на 06.04.2019 в 12:47 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 257–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

 • № 256–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

 • № 255– ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения