24.05.2019

Съобщение

Във връзка с чл.10, ал.1 от Изборния кодекс и Решение 173-ЕП/17.04.2019 г.  на ЦИК, обявяваме списък със секциите, които са определени за гласуване на избиратели с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването на територията на Област Плевен с посочeни телефоните, датите, часовете и адресите на които ще се приемат заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден

1.Община Белене – може да видите тук:

2.Община Гулянци – може да видите тук:

3.Община Червен бряг – може да видите тук:

4.Община Долна Митрополия – може да видите тук:

5.Община Долни Дъбник – може да видите тук:

6.Община Искър – може да видите тук:

7.Община Кнежа – може да видите тук:

8.Община Левски – може да видите тук:

9.Община Никопол – може да видите тук:

10.Община Пордим – може да видите тук:

11.Община ПЛЕВЕН – може да видите тук:

22.05.2019

Съобщение

ГРАФИК

за обучение 

на СИК в община ПЛЕВЕН

СИК  Район час 
 152400001-152400033 Дружба 15,30 ч. 
 152400034-152400124

 Сторгозия

Юнско въстание

Мизия

 17,00 ч.
 152400200-152400234  Населени места 15,30 ч. 

РИК Плевен

13.05.2019

Съобщение

Във връзка с протоколно решение от 13.05.2019 на ЦИК, РИК - Плевен публикува образеца на бюлетина за Район 15 - Плевенски. Образецът може да бъде отворен от тук.

08.05.2019

Съобщение

 Задължителни изисквания и приложения към заявлението за  регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка на представители на партия, коалиция или инициативен комитет:

 

 1. Лица за регистрация като застъпници в РИК/СИК могат да предлагат партии, коалиции или инициативни комитети, които имат регистрирана листа в ЦИК с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.                                                                                                                        

 

 1. Общия брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници на една кандидатска листа, не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен.

 

 1. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на повече от една кандидатска листа. При постъпване на няколко заявления за регистрация на едни и същи лица като застъпници на различни кандидатски листи, право да ги регистрират в РИК/СИК имат партиите, коалициите или инициативните  комитети, които първи по ред са ги предложили за регистриране от РИК-Плевен.

 

 1. Регистрираният застъпник не е обвързан с конкретна избирателна секция, но в изборния ден, в една секция, една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник.

 

 1. Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет  за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Плевен следните документи:

5-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 39-ЕП от изборните книжа.

5-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

5-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите на Таблица №1

 (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител)

5-4. Д Е К Л А Р А Ц И Я от лицата, заявени за регистрация като застъпници - Приложение № 43-ЕП от изборните книжа.

 ! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица №1, която не е произволен файл във формат Excel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на  грешки води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък  с лица. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица №1 следва да се селектират само въведените данни.

 

 1. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия, коалиция или инициативен комитет, че не могат да се явят. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен.

  

 1. Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Плевен следните документи:

7-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 41-ЕП от изборните книжа.

7-2. Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

7-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници на вече  регистрирани застъпници, съдържащ реквизитите на Таблица №2

(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител),

! Задължително приложение към настоящото указание е Таблица №2, която не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на грешките води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък с лица. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица №2 следва да се селектират само въведените данни.

 

 1. Заявления за регистриране на лица като застъпници на всяка една кандидатска листа могат да се подават на няколко пъти до достигане на максималния брой секции (напр.:  едно заявление – за секциите в Община Плевен и второ – за секциите в останалите общини; или за всяка община – отделно заявление)-Приложение № 40-ЕП от изборните книжа.

 

 1. Застъпници се регистрират от РИК до 25 май 2019 г. Заявления за регистрация, подадени след тази дата, не се обработват от комисията.

 

 1. Заместващи застъпници се регистрират от РИК до 26 май 2019 г. Заявления за регистрация, подадени след тази дата, не се обработват от комисията.

 

 1. В една избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати.

 

 1. Общият брой на представителите на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на списъка в РИК-Плевен.

 

 1. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва от представляващия партията, коалицията, инициативния комитет или от изрично упълномощени от него лица и се предава до 25 май 2019 г. в РИК-Плевен за публикуване на нейната интернет страницата (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител).

 

!Задължително приложение към настоящото указание е Списъкът който не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Броят на клетките е предвиден за 1000 представители. При разпечатване на Списъка следва да се селектират само въведените данни.

 

!РИК-ПЛЕВЕН НЯМА ДА ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И НЯМА ДА ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА СИ СПИСЪКА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партия, коалиция или инициативЕН комитеТ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ГОРЕ ОПИСАНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ГИ ПРЕДЛАГАТ СЪОТВЕТНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ  ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.

22.04.2019

УКАЗАНИЯ ЗА РИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

УКАЗАНИЯ ЗА РИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

Указания за РИК при обработване и защита на лични данни в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приети от Централната избирателна комисия и съгласувани с Комисията за защита на личните данни може да откриете ТУК:

17.04.2019

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

09.04.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ПЕТНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН-ПЛЕВЕНСКИ

РИК-ПЛЕВЕН напомня, че крайния срок за:

 • За заявяване на желание за гласуване извън страната е 30.04.2019г.;
 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 11.05.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019г.;

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 257–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Катя Герговска –Общински организационене секретар на ПП ГЕРБ за община Кнежа

 • № 256–ЕП / 26.05.2019

  относно: постъпил сигнал на електронна поща на РИК -15 Плевен от Ваня Петрова Орозова, Кмет на Кметство с Николаево , Община Плевен

 • № 255– ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Върбан Мончев с адрес:гр.Плевен,ж.к.Дружба, бл.112, вх.Г, ап.2-гласоподавател в ИР 15 Плевенски

всички решения