Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 01 – ПВР/НР
Плевен, 16.09.2016

ОТНОСНО: Начина на приемане, номериране и обявяване на решения от Районна избирателна комисия - Плевен при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г.

 1. Заседанията на районната избирателна комисия (РИК) се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.
 2. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.
 3. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ от ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва съдържанието на предложения проект, присъствалите членове и поименно начина на гласуването им, а в диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.
 4. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за" или „против". Не се допуска гласуване „въздържал се".
 5. Членовете на РИК могат да подписват протоколи и да гласуват решения с „особено мнение", като в този случай изрично отбелязват дали гласуват „за" или „против" конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.
 6. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
 7. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря.
 8. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател.
 9. Когато едновременно отсъстват и председателят и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 10. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на  РИК - Плевен се подпечатват с печата й.
 11. 11. Приетите от РИК решения имат единна последователна номерация (с арабски цифри) без никакви пропускания, добавяния и/или зачертавания. Решенията от № 1 до № 9 се номерират с двуцифрено число с водеща цифра „0” (нула) / напр. от 01 до 09/.

 

 1. След номера на решението се поставя тире и съкращение относно произвеждащите се избори: „ПВР” – президент и вицепрезидент на републиката. А когато решението касае и произвеждането на националния референдум, с наклонена черта се добавя съкращението „НР” – национален референдум.

 

 1. РИК – Плевен обявява решенията си незабавно чрез поставянето на определеното информационно табло във входа на сградата на Областна администрация – Плевен – гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1 и чрез публикуването им на интернет страницата на комисията. Мястото за обявяването на решението е общодостъпно. Решенията да се поставят върху информационното табло за съобщения оформено по начин, показващ предназначението му.
 2. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписва от двама членове на комисията. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни квоти на партии и коалиции. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията.
 3. РИК – Плевен осъществява правомощията си на административен адрес:

гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, ет. 4, стая № 17 в сградата на Областна администрация – Плевен. Адресът на РИК – Плевен да се оповести публично. Работното време на РИК е всеки ден от 09.00 до 17.00 часа.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 19.09.2016 в 11:25 часа

Календар

Решения

 • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

 • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

 • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения